Oikeudellinen vastuu

Internet-sivuillamme olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Turun Voimistelijat ry:lle ellei asiasta ole muuta mainittu. Lainaukset ovat luvallisia edellyttäen, että lähde aina mainitaan. Emme vastaa välillisistä tai välittömistä haitoista, joita sivustojen käytöstä voi käyttäjille aiheutua.
 Verkkojulkaisun www.tvoim.fi vastaava toimittaja on yhdistyksen puheenjohtaja. Toimituksellinen ylläpitovastuu on tehtävään erikseen nimetyllä henkilöllä.

Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä

Turun Voimistelijat ry
Osoite: Ekmaninkatu 1 A 23, 20320 Turku
www.tvoim.fi
sähköposti: info(at)tvoim.fi

Yhteyshenkilö:

Markku Kalm, yhdistyksen sihteeri
info(at)tvoim.fi
puh. 050 5174644

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Keräämme yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut seuran toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedottamista ja laskutusta varten. Keräämme tietoja jäsenten osallistumisista seuran toimintaan jäsenten antaman suostumuksen perusteella. Tiedoista voidaan laatia tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Jäsenistä kerättävät henkilötiedot ovat: täydellinen nimi ja kotipaikka, yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti), jäsenyystiedot (syntymävuosi ja liittymisvuosi), jäsenmaksutiedot (laskutus ja suoritukset).

Henkilötiedon käsittelyn perusteet

Henkilötiedon käsittelyn perusteena ovat seuraavat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) käsittelyperusteet: lakisääteinen velvollisuus sekä suostumus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot perustuvat rekisteröidyn itsensä antamiin tietoihin. Myös Aarnen Tallilta saamme henkilökohtaiset osallistumistiedot.

Kenelle jaamme tietojasi

Henkilötietoja (nimi, syntymävuosi ja kotikunta) jaamme Turun kaupungin Liikuntatoimelle avustusanomuksia varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa eteenpäin kirjanpitäjälle sekä lain esittämässä tarkoituksessa esittää yhdistyksen toiminnantarkastajille.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus rekisterin ylläpitäjällä, yhdistyksen sihteerillä ja johtokunnalla. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan kun henkilön jäsenyys päättyy omalla ilmoituksella tai johtokunnan sääntöjen mukaan tekemällä päätöksellä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Tietoihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

Rekisteröidyn oikeus omaan tietoon

Rekisteröidyllä on oikeudet saada tietoja koskien henkilötietojaan ja sitä kuinka niitä käsitellään sekä oikeus tietojen päivittämiseen ja korjaamiseen sekä poistamiseen osittain tai kokonaan. Kokonaan poistettaessa jäsenyys päättyy.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän epäilee väärinkäytöksiä.

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.